Skip to content

Projekty w toku

aktualizacja 17-11-2011

NRNAZWA PROJEKTUKOORDYNATOR
320Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu.Natalia Grychtoł
319Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 4 od km 482+703 do km 485+119 w miejscowości Brzesko.Natalia Grychtoł
318Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Remont drogi wojewódzkiej nr 938 w miejscowości Pawłowice od km 0+531 do km 1+181 wraz z remontem 2 zatok autobusowych w rejonie skrzyýowania z ul. M. Dąbrowskiej.Aleksandra Jadczyszyn
317Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną.Aleksandra Jadczyszyn
316Łącznik aglomeracyjny A4-S5 skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką - odcinek od drogi nr 341 w m. Brzeg Dolny do drogi nr 340 k/m Bukowice.Natalia Grychtoł
315Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizachi drogi gminnej ul. Jedwbnej w Bieruniu, uszkodzonej w wyniku powodzi w maju 2010roku.Aleksandra Jadczyszyn
314Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na Osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim.Natalia Grychtoł
313Zmiana projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami dla inwestycji p.n. "Odbudowa i przebudowa ul. Kościelnej i ul. Majowej w Bieruniu Nowym".Aleksandra Jadczyszyn
312Przebudowa wjazdu na teren przy byłej Szkole Podstawowej w Trachach.Aleksandra Jadczyszyn
311Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogii wraz z odwodnieniem ul. Jarzynowej we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.Natalia Grychtoł
310Dokumentacja projektowa dla zadania: "Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania - budowa drogi lokalnej łączącej ul. Bałtycką z ul. Łanową".Aleksandra Jadczyszyn
309Włączenie ulicy Koreańskiej do obejścia Tyńca Małego w ciągu drogi krajowej nr 35.Natalia Grychtoł
308Projekt remontu nawierzchni ul. Wrzosowej w Smolnicy.Aleksandra Jadczyszyn
307Projekt budowy ulicy Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ulicy Raciborskiej do gimnazjum w Sośnicowicach.Aleksandra Jadczyszyn
306Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej w Knurowie.Natalia Grychtoł
305Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie podniesienia rzędnej niwelety drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku DW 933 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą w Pawłowicach do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego w Jastrzębiu-Bziu.Aleksandra Jadczyszyn
303Opracowanie projektów docelowej i czasowej zmiany organizacji ruchu dla zadania: "Przebudowa ul. Marynarzy".Lidia Hejdukiewicz
302Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DK-88 w Gliwicach (al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego) - aktualizacja dokumentacji.Lidia Hejdukiewicz
300Prace polegające na sporządzeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania inwestycji na środowisko dla obejścia miejscowości Gawrony w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów.Natalia Grychtoł
297Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy z tytułu szkód góniczych odcinka DW 933 w Pawłowicach w rejonie pompowni H-2 w km 29+851 do km 30+255.Aleksandra Jadczyszyn
294Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów - Ciechanów.Natalia Grychtoł
287Budowy ulicy zbiorczej KDZ -1 łączącej drogę ekspresową S - 1 (węzeł Rosta) z ulicą Hałcnowską w Bielsku-Białej wraz z konieczną rozbudową przyległego układu komunikacyjnego.Natalia Grychtoł
285Przebudowy skrzyżowania wraz z budową pasa włączenie w miejscowości Bardo w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 47+146.Natalia Grychtoł
283Budowy obejścia ul. Kamienieckiej w m. Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.Natalia Grychtoł
280Rozbudowa drogi gminnej ul. Dolna w Skoroszycach stanowiącej połączenie DW 401.Aleksandra Jadczyszyn
274Koncepcja programowo-przestrzenna budowy obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 oraz obwodnicy Gogolina (dzielnicy Karłubiec) w ciągu drogi powiatowej nr 1831 O.Aleksandra Jadczyszyn
263Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu od węzła w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej.Aleksandra Jadczyszyn
250Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów, z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie.Aleksandra Jadczyszyn