Skip to content

Profil

Profil działalności Biura Projektów A-PROPOL s.c. stanowią:

 • kompleksowe dokumentacje projektowe inwestycji budownictwa inżynieryjnego i komunikacyjnego
 • projekty drogowe dla dróg wszelkich kategorii,
 • projekty i analizy z zakresu inżynierii ruchu
 • koncepcje komunikacyjne
 • projekty sieci uzbrojenia terenu (nowych i przebudowy istniejących)
 • projekty odwodnienia, wzmacniania gruntów, likwidacji osuwisk
 • projekty rekultywacji terenu
 • projekty zieleni i terenów o charakterze parkowym (w tym cmentarze)
 • projekty wszelkich robót inżynieryjnych, ścian oporowych i konstrukcji wsporczych
 • projekty zastosowań geosyntetyków.
 • projekty ekranów i zabezpieczeń akustycznych.
 • opinie techniczne i ekspertyzy inżynierskie
 • prowadzenie nadzorów autorskich
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich i obsługi inżynierskiej realizacji inwestycji

Obszar działania firmy to teren Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach prac przygotowawczych Biuro prowadzi:

 • inwentaryzację stanu istniejącego w miejscu planowanej inwestycji,
 • oceny stanu technicznego drogi jak i infrastruktury towarzyszącej
 • inwentaryzację zieleni pod kontem rozważenia konieczności jej usunięcia.

Współpracujące z nami służby geodezyjne przygotowują dla nas dokumentację geodezyjną dla każdego etapu procesu projektowego.

W podstawowy skład projektów wchodzą:

 • Część merytoryczna projektu (w tym opis techniczny, rysunki i obliczenia),
 • Część przedmiarowo – kosztorysowa
 • Analiza ekonomiczna (w stopniu adekwatnym do stadium dokumentacji),
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Projekty wykonawcze, materiały przetargowe
 • Część formalna (kompletne uzgodnienia, decyzje, warunki techniczne, pozwolenia – w tym pozwolenie na budowę).

– dzięki czemu Zamawiający otrzymuje kompletną dokumentację projektową, na podstawie której Wykonawca może kompleksowo wykonać wszelkie niezbędne roboty.

Ochrona środowiska.

W trakcie planowanej inwestycji, przebudowie obiektu istniejącego lub budowie nowego obiektu często konieczne jest usuwanie rosnącej zieleni. Dbamy o to aby w ramach projektów wycinki usuwać wyłącznie te drzewa, których zachowanie jest nie możliwe czy to ze względu na planowane prace czy też z powodu warunków bezpieczeństwa.

Sporządzamy również projekty nasadzeń nowych drzew i krzewów aby zrekompensować straty dla środowiska naturalnego wynikające z tytułu wycinki zieleni.

Działalność inna

Poza działaniami czysto projektowymi Biuro prowadzi także działalność edukacyjną:

Od roku 2002 umożliwiamy studentom Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbywanie 13-tygodniowej praktyki, dzięki której poznają oni praktyczne aspekty uzyskanej wiedzy teoretycznej.

Biuro prowadzi nadzór merytoryczny i pomoc w przygotowaniu przez praktykantów prac dyplomowych, które stanowią podstawę do przeprowadzenia obrony dla uzyskania tytułu inżyniera.

Biuro prowadzi ponadto działalność szkoleniową i informacyjną. Wspiera inicjatywy proekologiczne oraz prace na rzecz poprawy i usprawniania systemów komunikacyjnych w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Współpracuje z biurami urbanistycznymi i planistycznymi. Utrzymuje dobrą współpracę z wieloma samorządami, zarządcami dróg wszystkich szczebli, administracją rządową i samorządową.

Działalność edytorska i wspomaganie informatyczne

Wykonywane w Biurze projekty powstają w oparciu o profesjonalne programy projektowe (inżynierskie, obliczeniowe, rysunkowe, kosztorysowe).

Posiadamy także własne zaplecze edytorskie – współpracujące z zintegrowaną siecią komputerową urządzenia plotujące i drukujące pozwalające na wykonywanie w pełnym kolorze rysunków wielkoformatowych i niezbędnych prac edytorskich.