Skip to content
5 kwi / Natalia Grychtoł

Modernizacja roku

Nasz Projekt przebudowy ulicy Księżnej Jolanty w Kaliszu na odc. od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej na odc. od ul. Ks. Jolanty do ul. Pokrzywnickiej został wyróżniony w ogólnopolskim, prestiżowym Konkursie Modernizacja Roku 2011. Ukłon w stronę Projektanta Michała Kowalika oraz Koordynatora Projektu Aleksandry Jadczyszyn.Dyplom

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie nie mogły brać udziału nowo wybudowane obiekty.
Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.

http://www.modernizacja-roku.pl/

16 lut / Natalia Grychtoł

Przebudowa ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu.

 

W dniu 13-02-2012 B.P. A-Propol s.c. podpisało umowę z Wrocławskimi Inwestycjami na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach przebudowy ul. Mińskiej od ul. Tyrmanda do ul. Zagony we Wrocławiu przy założonych następujących głównych parametrach technicznych:

 • długość odcinka (w przybliżeniu)  ~610 m 
 • przekrój – dwupasowy, z  obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi
 • kategoria ruchu – KR4
 • klasa drogi – Z

Zakres zamówienia obejmuje:

-    Wykonanie kompletnej budowlanej i wykonawczej dokumentacji projektowej;

-    Zaprojektowanie przystanków autobusowych oraz azyli dla pieszych;

-    Wykonanie analizy pozostawienia i wykorzystania istniejącej podbudowy

-    Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji potrzebnych do realizacji zamówienia;

-    Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia;

Kordynator Projektu: Natalia Grychtoł 

 

18 lis / Natalia Grychtoł

Przebudowa DK-1 w Częstochowie [...]

B.P. A-Propol s.c. wraz z liderem Bilfinger Berger Budownictwo S.A. wygrało przetarg na roboty budowlane w systemie zaprojektuj-zbuduj dla przedmiotowej inwestycji zorganizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Do przetargu stanęło 17 firm. Najdroższa oferta, spółki Firesta-Fiser opiewała na ponad 158 mln zł. Najniższa, Bilfinger Berger na 65 mln zł, i ta została wybrana. Projekt  pod nazwą: „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”, jest największą do tej pory planowaną do realizacji inwestycją drogową w Częstochowie. Przedmiotem inwestycji jest budowa bezkolizyjnego, dwupoziomowego skrzyżowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 1, która znajduje się w sieci TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe). Odcinek drogi krajowej nr 1 w granicach miasta stanowi główną arterię łączącą największe miasta Polski. W miejscu lokalizacji inwestycji krzyżują się dwa główne korytarze tranzytowe (DK-1 i DK-46). W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego układu drogowego przebiega DK-91, która na tym obszarze łączy się od północy z DK-46. W obrębie przedmiotowego skrzyżowania znajdują się duże centra handlowe jak również tereny inwestycyjne. Po stronie wschodniej i południowej leży dzielnica Zawodzie –Dąbie, od północy dzielnica Wyczerpy – Aniołów oraz po stronie zachodniej dzielnica Stare Miasto. Są to dzielnice charakteryzujące się gęstą zabudową mieszkalną.  Na tym odcinku obszary  pozbawione są dostępu do drogi krajowej oraz do przyległej infrastruktury. [www.wezeldk1.mzd.czest.pl]

17 lis / Natalia Grychtoł

Zaawansowanie prac budowlanych bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

Zaawansowanie prac budowlanych  jesienią 2011 roku przedstawia się imponująco. Wykonano 91,3% prac związanych z robotami drogowymi. Wiadukty M1 i M3 są gotowe w 95%. Zakończono prace na wiadukcie M1. Przy wiadukcie M3 zabetonowano płyty przejściowe od strony Bytomia, ułożono izolację z papy termozgrzewalnej, zabetonowano półki odciążające od strony Bytomia oraz dwie nitki ustroju nośnego ramy. Wykonano drenaż za płytami przejściowymi. Zakończone roboty związane z przebudową gazociągu, wodociągu i sieci teletechnicznych. Prace związane z przepustami kształtują się na poziomie 83,7%. Obiekt mostowy T2 wykonano w 53,3%. Stan zaawansowania prac związanych z oświetleniem ulic wynosi 76%. Wykonano 33% prac związanych z sygnalizacją świetlną. [www.bytomobwodnica.pl]

17 lis / Natalia Grychtoł

Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich [...]

B.P. A-Propol s.c. rozpoczęło prace nad opracowaniem Koncepcji, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla zadania pn: „Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu”, którego Inwestorem jest  MZDiM Bytom. Pełnomocnikiem Inwestora i Koordynatorem Projektu została Natalia Grychtoł. Prace Projektowe i budowlane odbędą się w podziale na następujące etapy:

ETAPZAKRES
IOd skrzyżowania ulic Wrocławska–Powstańców Warszawskich do skrzyżowania z Aleją Legionów;
IIOd skrzyżowania z Aleją Legionów do początku przebudowy ul. Strzelców Bytomskich w ramach budowy Obwodnicy Północnej Etap II;
IIIOd wjazdu do b. KWK „Powstańców Śląskich” do ul. Narutowicza;
III aDobudowa drogi obsługującej tereny mieszkaniowe (za linią tramwajową) na odcinku Etapu III-go;
IVOd ul. Narutowicza do ul. Długiej.
28 mar / Natalia Grychtoł

Obwodnica Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III …CD

W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami  internautów  publikujemy dodatkowe informacje związane z wykonywanym  projektem „Budowy bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III”.

Niniejsza inwestycja planuje budowę trasy od końca etapu II  Obwodnicy stanowiącego skrzyżowanie z Drogą Powiatową nr 8613S (ul. Celną) do włączenia w Drogę Krajową nr 88 (Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego). Projekt zakresem obejmuje:

 • budowę nowej drogi o nawierzchni bitumicznej – jezdnia o szerokości 7,0 m wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m oraz z opaską wewnętrzną o szerokości 0,50 m, łącznie 10,00 m o konstrukcji dostosowanej do wymagań dla kategorii ruchu KR6 a także z utwardzonymi poboczami po 2,00m szerokości (parametry drogi dostosowane do wymagań drogi klasy GP);
 • budowę węzła drogowego łączącego bezkolizyjnie projektowany odcinek Obwodnicy z DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla);
 • budowę dróg serwisowych wzdłuż Obwodnicy w celu obsługi komunikacji terenów przyległych;
 • przebudowę ul. Miechowickiej i ul. Frenzla wraz z zachowaniem rezerwy pod przyszłą linię tramwajową;
 • budowę tunelu drogowego (T2) pod DK nr 94 (ul. Miechowicka, ul. Frenzla) oraz dwóch obiektów mostowych (M1 – nad rowem Karbowskim  i M3 – nad rowem Miechowickim);

Tunel T2 został zaprojektowany przez  Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt” sp. z o.o. jako dwie rozdzielone konstrukcje w postaci monolitycznych, żelbetowych ram zamkniętych. Wymiary ramownic w świetle wynoszą 10,2 x 5,0 m. Grubości płyt górnych wynoszą 0,80 m, grubości ścian 1,0 m, grubości płyt dolnych 1,0 m. W przekroju poprzecznym ramownice są równoległobokami, tak aby dopasować konstrukcje do pochylenia poprzecznego jezdni obwodnicy w łuku poziomym. Na długości tunel podzielono na segmenty długości 7,5 m. Czołowe segmenty są krótsze i monolitycznie połączone ze ściankami czołowymi i skrzydłami usytuowanymi równolegle do drogi. W dwu segmentach w ścianach tunelu wykonstruowano monolityczne komory dla rewizji kolektorów odwodnienia. Do komór prowadzą przejścia przez ściany tunelu, zabezpieczone stalowymi drzwiami.

16 mar / Natalia Grychtoł

Wizualizacja projektu pn. „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III”.

Realizacja wykonanego przez  biuro A-Propol s.c. projektu pn. „Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III” umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla mieszkańców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 88 (odcinek starej drogi DK4) i 94 ułatwiając połączenia z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań) oraz 79 (Katowice, Kraków). Planowany efekt prac oglądać można na załączonej wizualizacji drogi.

14 gru / Natalia Grychtoł

Estakada łącząca osiedle Kopernika z ul. Portową w Gliwicach

Podpisano umowę na budowę estakady nad torami kolejowymi, łączącej ul. Portową z os. Kopernika przez ul. Perseusza. Podpisy na dokumencie złożyli przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach oraz firmy Skanska (zwycięzcy przetargu nieograniczonego, rozpisanego przez ZDM).

Estakada zapewni mieszkańcom osiedla Kopernika i Łabęd szybki dojazd do centrum miasta, z pominięciem ulicy Toszeckiej. Projekt estakady, opracowany przez konsorcjum dwóch gliwickich firm: INMOST-PROJEKT oraz  A-PROPOL, zakłada wzniesienie obiektu o długości 228 metrów i szerokości 13,2 metra. Drogi dojazdowe do estakady będą poprowadzone na nasypach. Wzdłuż trasy przewidziano chodniki i ścieżkę rowerową.

tekst opublikowany w GAZECIE MIEJSKIEJ: www.gazeta-miejska.pl

5 lis / Natalia Grychtoł

ZRID dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – Etap III

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Wojewody Śląskiego  zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa  bytomskiego odcinka Obwodnicy  Północnej  Aglomeracji  Górnośląskiej – Etap III

Przedmiotem realizowanego przez nasze biuro, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu, projektu była budowa ostatniego odcinka obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej na terenie Bytomia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  (tunel, kanalizacja  deszczowa, sygnalizacja świetlna) oraz przebudową istniejącego wiaduktu drogowego (nr ewidencyjny 15) w ciągu Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

Wybudowanie ostatniego odcinka obwodnicy umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla mieszkańców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 4 i 94 ułatwiając połączenia z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań), 79 (kierunek Katowice, Kraków) oraz 88 (łączące województwo opolskie ze śląskim).

Planowany całkowity koszt projektu wynosi: 118 408 430 PLN.

Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania, wykonawcą projektu jest Eurovia Polska – Lider Konsorcjum firm:

 • Eurovia Polska SA z Wrocławia
 • Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c.  z Gliwic
 • Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
 • Eurovia CS, as z Pragi – Republika Czeska

Więcej informacji na stronie www.bytomobwodnica.pl

1 lis / Natalia Grychtoł

Podpisanie nowej umowy

Dnia 02-11-2010 podpisaliśmy w siedzibie DSDiK we Wrocławiu umowę na realizację nowego zadania: PBiPW oraz STWiORB przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów – Ciechanów.